หน้าหลัก>เกี่ยวกับเรา>ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Oiles Corporation มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลก

(1) การลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

(2) การดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม

(3) การสนับสนุนการรักษาธรรมชาติ

มาตรการที่ใช้รับมือกับสารที่เป็นอันตรายต่ีอสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืน

พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่มีหลายชั้นทั้งหมดของ Oiles Corporations ปราศจากตะกั่ว

พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่มีหลายชั้นของ Oiles เป็นไปตามระเบียบ RoHS และ ELV

ตลับลูกปืนมาตรฐานทั้งหมดของ Oiles ไม่มีตะกั่ว ยกเว้นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบางประเภท*

ตลับลูกปืนมาตรฐานทั้งหมดของ Oiles เป็นไปตามระเบียบ RoHS และ ELV ยกเว้นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบางประเภท (BCB และ 600)

6. สารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr+6) โพลิโบรมิเนต ไบฟิน?ล (PBB) โพรลิโบรมิเนต ไดฟินิล อีเทอร์ (PBDE)

ระเบียบ RoHS

ระเบียบเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานสารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ระเบียบ RoHS จำกัดการใช้งานสารเคมีอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในสหภาพยุโรป (EU) จุดมุ่งหมายของระเบียบนี้คือการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ ตลอดช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัดและการจัดการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2006 ระเบียบ RoHS สั่งห้ามไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีอันตรายบางประเภทที่มีปริมาณมากกว่าระดับหนึ่งที่กำหนดไว้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรป

ระเบียบ ELV

ระเบียบเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานสารอันตรายบางประเภทในยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

ระเบียบ ELV จำกัดปริมาณของสารเคมีอันตรายบางประเภทที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถโดยสาร และรถบรรทุกที่จดทะเบียนในตลาดสหภาพยุโรป จุดมุ่งหมายของระเบียบนี้คือการส่งเสริมการรีไซเคิลชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์ และการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากของเสียจากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ระเบียบ ELV บังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์ปฏิบัติตามข้อจำกัดนี้กับรถยนต์ใหม่ที่ขายออกไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2003