หน้าหลัก>ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดข้อมูลแคตตาล็อก

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลที่ต้องกรอก

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

OILES CORPORATION ("OILES") พยายามที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณมอบให้แก่เราอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งประเทศญี่ปุ่น ("พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และ "แนวทาง สำหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม" ที่ออกแถลงการณ์โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เป็นต้น มีดังต่อไปนี้

 • เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล OILES จะชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ ("วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์") อย่างชัดเจน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • OILES จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยที่คุณไม่อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่นโยบายนี้และบทบัญญัติตามกฎหมายอนุญาติให้ดำเนินการได้
 • OILES พยายามที่จะให้ความรู้แก่พนักงานในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสี่ยงต่อการสูญหาย การถูกทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดย OILES

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดย OILES" หมายถึงข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของคุณหรือข้อมูลดั้งเดิมของตัวคุณเอง: ที่อยู่ของคุณ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน เป็นต้น

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

OILES จะแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา
ในกรณีที่คุณไม่ได้ตั้งใจรอรับข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับบริการเว็บไซต์ของ OILES

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล

OILES ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเจ้าของเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ขอบเขตในการใช้ประโยชน์ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
การสอบถามข้อมูลบริษัท OILES เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล
การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ OILES และบริษัทในเครือของ OILES เพื่อการจัดส่งวัสดุของผลิตภัณฑ์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา และติดต่อเพื่อรับการตอบกลับจากคุณ
ข้อมูลการสรรหาบุคลากร OILES เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการสรรหาบุคลากร และการจัดการการดำเนินงานในการสรรหาบุคลากร
การสอบถามข้อมูลของลูกค้า OILES และบริษัทในเครือของ OILES เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และการจัดการสัญญา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

OILES จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยที่คุณไม่ยินยอม การให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม มีกรณียกเว้นดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ OILES มีตวามจำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ทำไว้กับ OILES สำหรับความร่วมมือ ความผูกพัน และการส่งมอบกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้คุณทราบ
 • กรณีที่ OILES ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทในเครือของ OILES
 • กรณีที่ OILES เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ เช่น ข้อมูลทางสถิติ
 • กรณีที่ OILES จำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
 • กรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพสินย์ของบุคคลหนึ่ง และเป็นการยากที่ OILES จะขอความยินยอมจากคุณ และ
 • กรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นสำหรับการให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ การปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้ และในกรณีที่การขอความเห็นชอบจากบุคคลมีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการ

การสอบถามข้อมูลเพื่อการแก้ไข การเพิ่ม หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการร้องขอการสอบถามข้อมูล การแก้ไข การเพิ่ม หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อแผนกของ OILES ที่คุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ โดยการโทร การส่งจดหมาย หรืออีเมล เราจะติดต่อคุณหากมีเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน (เอกสารสำคัญสำหรับการระบุตัวบุคคล เป็นต้น)

หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งให้เราทราบ หรือเพื่อการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่ิอเราได้ที่ "แบบฟอร์มการสอบถามข้อมูล" ในเว็บไซต์นี้ หรือใน "การสอบถามข้อมูล" ดังต่อไปนี้

การสอบถามข้อมูล

8, Kirihara-cho, Fujisawa-city, Kanagawa-prefecture, Japan
การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, แผนกการวางแผนและการบริหารองค์กร, OILES Corporation

ประวัติความเป็นมาฉบับปรับปรุง

 • การก่อตั้ง: 1 ตุลาคม 2003
 • ปรับปรุงเมื่อ: 1 กันยายน 2013

นโยบายนี้ได้รับการดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการและการแปลนโยบายนี้เป็นภาษาอื่นๆ เป็นการดำเนินการเพื่อความสะดวกสบายในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อทั้งสองฝ่าย (คุณและ OILES) ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้

ชื่อข้อมูลที่ต้องกรอก
พื้นที่ / ประเทศข้อมูลที่ต้องกรอก
ที่อยู่ข้อมูลที่ต้องกรอก
หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมลข้อมูลที่ต้องกรอก
ชื่อบริษัท / ชื่อองค์กรข้อมูลที่ต้องกรอก
แผนก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาจะถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล การร้องขอแคตตาล็อค และการร้องขอการดาวน์โหลดข้อมล CAD ของลูกค้า นอกจากนี้ อาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขายด้วย